Řád oddílu

Všichni členové oddílu jsou povinni řídit se všemi body tohoto řádu.

  1. Všichni hráči a hráčky se účastní všech tréninků svého družstva a společně, pod vedením svého trenéra, se svědomitě připravují na soutěžní zápasy a turnaje. Svým chováním nenarušují chod tréninku a dbají na bezpečnost svoji i ostatních. Jednotlivé týmy se během sezony řídí týmovými pravidly (příchody na trénink či zápas, omlouvání absencí apod.).
  2. Všichni členové oddílu jsou povinni včas platit členské příspěvky a ostatní platby vůči oddílu (doprava, licence apod.). 
  3. Všichni členové oddílu jsou povinni účastnit se akcí regionálních výběrů (pokud na ně budou nominováni), členské výroční schůze a ostatních klubových akcí, na které budou pozváni, případně jsou povinni účastnit se seminářů a školení, na které budou oddílem vysláni.
  4. Každý člen oddílu, starší 15 let, má právo účastnit se volebních i nevolebních členských výročních schůzí a hlasovat na nich. Každý člen oddílu, starší 18 let má právo kandidovat do výboru oddílu. Všichni členové jsou povinni respektovat rozhodnutí výboru oddílu.
  5. Všichni spoluhráči se k sobě chovají s úctou, neboť florbal je týmovým sportem a každý hráč má v týmu své místo.
  6. Veškerý oddílový materiál (tréninkové pomůcky, kancelářský materiál, lékárničky, mantinely apod.) chrání hráčky a hráči před poškozením a dbají na pořádek.
  7. Hráčky a hráči dodržují základní pravidla životosprávy!
  8. Při pořádání florbalového utkání či turnaje se všichni hráči podílejí na pořadatelské činnosti: obsluha časomíry, stavění, ukládaní a rovnání mantinelů, úklid haly!
  9. Všichni členové oddílu florbalu dbají na jeho dobrou pověst na veřejnosti!
  10. Na všech zápasech a turnajích ctí hráči a hráčky pravidla fair-play s vědomím, že svým chováním reprezentují celý oddíl, potažmo TJ Turnov. Logo vpředu dresu je totiž důležitější, než číslo na jeho zádech!

O případných trestech za porušení tohoto řádu rozhoduje trenér daného družstva, rada trenérů nebo vedení oddílu florbalu. Při opakovaném nebo hrubém porušení tohoto řádu může být dotyčný hráč vyloučen z oddílu.